Introduktion

Systemovervågning er en oversigt, der viser hvornår systemservices, systemjobs og database-backup sidst har været aktive. Herfra kan du overvåge at kommunikation med analyseapparatur eller elektronisk rekvisition/svar er aktivt og fungerer samt se om svarafsendelse til mikrobank/reminderserver og rutine-backup fungerer.

Det er også muligt at se hvilke brugere, der eventuelt "låser" hvilke tabeller.
Nogle indstillinger for systemservices, fx grænserne for alarm, kan opsættes specifikt i Serviceprogrammer.
Den lokale superbruger bør gøre det til en daglig opgave, at kontrollere, om de væsentligste services kører, primært rekvisitioner og svar.
Systemprogrammerne bør afvikles på en dedikeret MADS Service-server eller lokal PC alene til dette formål.

 

Forklaring af knapper og felter

Til de knapper eller felter, hvor der er behov for forklaring, vil knappens/feltets titel stå først, og derefter en parentes med evt. udfyldt tekst i feltet.

Forklaring til Services status - Serviceprogrammer

Automatisk forespørgsel?

Gælder alle elementer, og ikke kun Heartbeat. Markering bevirker, at oplysningerne automatisk opdateres med nye data, når et serviceprogram har kørt. Fjernes markeringen sker der først en opdatering af oplysningerne, når du trykker [F8](udfør søg) eller sætter markeringen igen.

Programnavn (HeartBeat)

Navn på det overvågede serviceprogram.

Versionsnr (1261)

Programmets versionsnummer.

Senest aktiv (18/12-2018 10:17)

Tidspunkt, hvor serviceprogrammet senest var aktivt. Ved overvågning af fx "MedReqService" (program til import af elektroniske rekvisitioner) angiver tidspunktet, at programmet har set efter om der var rekvisitioner (ikke ensbetydende med, at der er overført noget).

Minutter siden (5)

Antal minutter siden seneste programaktivitet.

Grænse (15)

Forventet acceptabel grænse (i minutter) indtil næste programaktivitet. Overskridelse af grænsen markeres med et farveskift i tabellen. Er grænsen sat til 15 minutter vil der ske et farveskift, hvis der ikke har været programaktivitet i 16 minutter. Er grænsefeltet tomt vil opdateringen som regel ske hvert andet minut.

Sidst overført data (tomt felt)

Tidspunkt for hvornår der sidst er overført data via programmet, fx import af elektroniske rekvisitioner. Generelt er sidst overført data ikke så alarmerende som Senest aktiv, da der fx i weekender, kan gå lang tid imellem overførsler. Det er derimod et problem hvis programmet slet ikke har været aktivt længe.

Minutter siden (Antal minutter)

Antal minutter siden seneste overførsel.

Grænse (tomt felt)

Forventet acceptabel grænse indtil næste programaktivitet. Overskridelse af grænsen markeres med et farveskift i tabellen.

Vis Jobs (Vis Jobs/ Vis Services)

Knap til at skifte mellem visning af job og services.

    1. Jobs er opgaver, der kører internt i databasen, fx oprydning i tabellerne om natten.
    2. Services er opgaver, der kører eksternt, fx afsendelse af svar, kommunikation med analyseudstyr m.m.

Seneste backup med RMAN (mandag 17/12 - 2018 19:39)

Dato for den seneste backup af databasen. Bør ikke være mere end 1 døgn gammel (skifter til rød, hvis backup er ældre).

Låste tabeller (Låste tabeller)

Se eksempel længere nede. Knap, der åbner en visning af tabeller som er optaget, og ikke kan opdateres. Hvis en bruger er i gang med at opdatere i et program, fx er i gang med svarkonferering eller er ved at rette i en prøve i forside, vil tabeller knyttet til prøven være låste indtil rettelsen er gemt. Det kan af og til give problemer, hvorfor denne knap viser hvilke tabeller der er låst af hvilke brugere. En typisk problemstilling er, at en bruger er gået fra sin PC mens søgeprogrammet/patientjournalen er åben, og ændringer ikke er gemt.

Låseikon

Viser om der er låst for generering af svar (åbnes igen i Svarudskrivning /Elektronisk svar).
Uplanlagte genstarter vha. HeartBeat -

    1. Service: Viser de programmer, det har været nødvendig at genstarte.
    2. Dato: Viser tidspunkterne for genstart af programmer.

Valideringsfejl (Valideringsfejl)

Se eksempel længere nede. Hvis der er prøvesvar eller rekvisitioner, som MADS ikke kan validere, så skrives fejlteksten for prøven/rekvisitionen i den oversigt, som knappen fører til.

Fejlovs - Fejloversigt

Se eksempel længere nede. Knappen leder til en oversigt, der viser opgørelser over mislykkede og vellykkede overførsler af svar til MiBa og til reminderserveren. Mest egnet til oplysninger til MADS-gruppen. Kan sammenholdes med log-filerne på service-PC'en og oplysninger i programmet Sendte/modtagne pakker for at finde eventuelle kommunikationsproblemer i forhold til MADS.

Grøn farve

Seneste aktivitet/overførsel ligger under grænsen (fx under 60 minutter).

Gul farve

Seneste aktivitet/overførsel ligger mellem 1 og 2 gange grænsen (fx mellem 60 og 120, hvis grænsen er sat til 60 minutter)

Rød farve

Seneste aktivitet/overførsel ligger over 2 gange grænsen (fx mere end 120 minutter).

Visning af låste tabeller

Oracle Username (HENRKN)

MADS brugernavnet.

Object Name (P_CPR_JOURNAL)

Den tabel brugeren "optager".

Terminal (RMCTXX234)

Navnet på den PC som brugeren sidder ved. Navnet kan være PC-navnet eller (i Citrixmiljø) Citrix-serveren.

Seconds In Wait (18)

Hvor længe brugeren har optaget tabellen (der er i venteposition og ikke kan bruges af andre brugere eller MADS-programmer).

Visning af valideringsfejl

Prv Nr T

MADS prøvenummer eller rekvisitionsnummer på den prøve, der er valideringsfejl på.

Dato

Tidspunkt for hvornår valideringsfejlen opstod.

Besv Nr

Hvis linjen viser et prøvenummer, vedr. det et prøvesvar. Feltet oplyser hvilket nr. svar, det er.

Fejltekst

Teksten, der beskriver fejlen.

Visning af fejloversigt

MiBa/Tilbagesvar

Det sted, der sendes svar til.

Fejlkode

Fejltyperne I001, gI001, gPRIV, PRIV og I vedrører forsendelser, der er gået godt.
De øvrige fejltyper viser svar, der ikke kunne sendes til MiBa eller Reminderserveren.

Antal

Antal forsendelser (svar).

Status på MadsCommServiceXE

Eller status på MadsCommService, (er tager sig af den automatiske kommunikation med analyseapperatur via portservere (netværk til seriel kommunikation).

Analyseapparat

Analyseapparatets navn.

Computernavn

"Navnet" på den computer (Service-PC'en), der "snakker" med apparatet.

Tidspunkt for sidste udveksling med Mads/Analyseapparatet

Viser tidspunktet for hvornår data sendes fra henholdsvis Mads og apparaturet.

Status på MadsTcpService

Status på MadsTcpService, der tager sig af den automatiske kommunikation med analyseapperatur direkte via netværk.

Analyseapparat

Analyseapparatets navn.

Computernavn

"Navnet" på den computer (Service-PC'en), der "snakker" med apparatet.

Tidspunkt for sidste udveksling med Mads/Analyseapparatet

Viser tidspunktet for hvornår data sendes fra henholdsvis Mads og apparaturet.

Status på MadsSvarLytter

Ugedag

Afsendelsesdag, nyeste øverst.

Dato

Afsendelsesdato.

Aktivitet

For svar er det altid "SkrivFiler".

Optælling af

Edifact-svar, som sendes til praksis, er angivet med PRAKS. Sendes der svar til hospitaler, angives det med EPJ_XML.

Antal

Tallet afspejler hvor mange gange, der er forsøgt at afsende et svar. Tallet kan derfor være større end antallet af svar i Mads. Hvis der er "propper" i systemet, så servicen ikke kan komme af med svarene, forsøges igen senere.

Status for forsendelse til MIBA (Mikrobank), status for rekvisitioner (MedReqService), status for opdatering af CPR-numre (CprUpdateProgram) og status for webvisning af svar (MadsWeb) vises på tilsvarende måde. I kolonnen "Antal" kan der evt. stå "fejl" for Mikrobank forsendelser, hvor det betyder at data er blevet afvist af Mikrobank. Det kræver normalt en nærmere undersøgelse for at finde årsagen.

Nogle afdelinger kan have yderligere serviceprogrammer, fx Standbyservice, som overvåger yderligere muligheder/kommunikation. Standbyservice sikrer, at en ekstra-server/-database ("hot standby server") er tilgængelig, og giver mulighed for at skifte over til, såfremt den kørende server/database skulle fejle.