MADS

MADS er udviklet i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, beliggende på Aarhus Universitetshospital i Skejby. MADS bruges i dag af flere mikrobiologiske afdelinger rundt i Danmark.

Det er MADS-gruppens vision, at programmet forsat udvikles i tæt samarbejde med brugerne, der bedst kan beskrive kravene til et moderne LIS.

Mikrobiologisk Afdelings Data System

MADS er et Laboratorieinformationssystem (LIS) til dataadministration og automatisk, standardiseret besvarelse af alle prøvetyper på en klinisk mikrobiologisk afdeling. De registrerede data kan genanvendes til akkumulerede opgørelser med henblik på fx. overvågning af den mikrobielle flora hos patienter på hospitaler og i almen praksis. Systemet er udviklet i en dansk klinisk mikrobiologisk afdeling og er derfor maksimalt tilpasset danske forhold såvel rent laboratoriemæssigt som i IT-tankegang, herunder med en naturlig tilpasning til danske standarder for kommunikation med omverdenen. 

MADS har i en Oracle version været i drift siden 1994, og bygger på de indhøstede driftserfaringer på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Århus Kommunehospital igennem 14 år (1980 - 1994) med 1. og 2. generation af systemet. Til 3. generation af systemet er nu føjet den funktionalitet, som relationsdatabasen ORACLE® tilbyder. Det drejer sig først og fremmest om administration af data og beskyttelsen af disse i forhold til omverdenen. Der er reelt set ubegrænsede muligheder for løbende udvidelser og registrering af oplysninger.

De seneste 29 år er den fortsatte videreudvikling, vedligeholdelse og support varetaget af MADS-gruppen, der i dag hører til på klinisk mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital. Udviklingsarbejdet sker i tæt samarbejde med brugerne.

MADS anvendes af størstedelen af de danske klinisk mikrobiologiske afdelinger, og er dermed det mest udbredte laboratoriesystem til klinisk mikrobiologi i Danmark. Der er desuden enkelte udenlandske afdelinger, der benytter MADS.

Relationsdatabase

MADS er en avanceret relationsdatabase bygget ovenpå en ORACLE® Database. Den grafiske brugerflade (GUI) er tilgængelig fra ethvert gængs MS Windows® styresystem.
Som relationsdatabase er flest mulige prøve- og rekvisitionsoplysninger systematisk kodede. Det gælder bl.a.:

  • Undersøgelsetype (fx Dyrkning og resistens, Chlamydia- eller Borrelia-undersøgelse)
  • Prøvemateriale (fx Podning, Ekspektorat eller urin)
  • Anatomisk lokalisation
  • Rekvirent (kundekartotek)
  • Særlige tekstangivelser som klinisk oplysninger eller prøvejournal vil naturligvis være bundet i tekstfelter.

I den daglige anvendelse vil angivelsen af en oplysning således ofte ske ved en kode. Koden er altid ledsaget af en kodetekst (fx. Undersøgelsestype: 11 [Dyrkning og resistens]) ligesom der er knyttet en værdiliste til hvert kodefelt. Relationsdatabasen understøtter også håndtering af flere undersøgelser på samme prøve og en prøvebesvarelse med angivelse af resistensmønster for flere fundne bakterier incl. kommentarer og evt. mikroskopiresultat.

Organisationen

Styregruppen

MADS er et samarbejde mellem mikrobiologiske afdelinger. Styregruppen består af ledelserne fra de deltagende afdelinger.

MADS udvikles og supporteres af MADS-gruppen i tæt samarbejde med brugerne.

Superbrugere og brugermøder

Hver afdeling har et antal superbrugere, som varetager den daglige support, og som oprindelig er blevet uddannet til at vedligeholde afdelingens egen opsætning af MADS.

Superbrugere tilbydes kurser (3-6 gange om året) indenfor udvalgte områder af MADS.

2 gange om året afholdes et MADSbrugermøde hvor nye funktioner præsenteres og brugerønsker og temaer i tilknytning til MADS diskuteres.

Alle brugere og interesserede har desuden adgang til den elektroniske dokumentation og brugermanual; Manual til MADS.

Opbygning af MADS

MADS anvendes i et lokalt netværk (LAN), hvor brugere fra forskellige pc'ere (klienter)  logger sig på MADS serveren, som er etableret "ovenpå" en Oracle® database. Adminstration af MADS og brugere sker fra en pc  med ekstra Oracle værktøjer (Oracle Developer og Enterprise  Manager) på.

Udvikling af MADS

Systemnavn

MADS (Mikrobiologisk Afdelings DataSystem)

Systemleverandør

Region Midtjylland
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99 - 8200 Aarhus N.

Produktudvikling

MADS-gruppen
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99 - 8200 Aarhus N.
Produktudvikling sker i samarbejde med lokale superbrugere.

Produktbeskrivelse og produktmanual

www.MadsOnline.dk